Protiepidemiologické opatrenia

v Zariadení pre seniorov sv. Kataríny Labouré Bošany

1. Návštevu ohláste službukonajúcemu personálu na tel. čísle 0911 091 525, minimálne deň vopred.

2. Vedenie zariadenia povoľuje návštevy hlavne  v exteriéri – dvor a širšie okolie. V prípade, že objektívne príčiny nedovoľujú prijímateľovi osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možný kontakt s touto osobou uskutočniť v interiéri poskytovateľa len v priestoroch na to určených, pričom je nutné dodržiavať usmernenia poskytovateľa.

4. Pri vstupe sa návšteva preukážte dokladom o očkovaní, platným PCR testom nie starším ako 72 – hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 48 – hodín, dokladom o tom, že ste   prekonali ochorenie COVID – 19.

5. Pri návšteve je povinnosť nosenia rúška, respirátora, dezinfekcia rúk, zdržiavanie sa vo vnútorných  priestoroch zariadenia max. 30 min. v počte 2 osôb na jedného klienta.

6. Neodporúča sa pobyt mimo zariadenia z dôvodu následnej karantény  a nosenie potravín do priestorov zariadenia.

ĎAKUJEME za pochopenie