Občianske združenie Sv. Katarína Labouré

Pri Zariadení pre seniorov sv. Kataríny Labouré, je založené občianske združenie, s názvom „sv. Katarína Labouré“. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá ma vlastnú právnu subjektivitu. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe platnej legislatívy, stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Obchodné meno: sv. Katarína Labouré, o.z.
Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Duchoňová
IČO: 54 345 103
Registračné číslo na MV: VVS/1-900/90-63236
Sídlo: Hviezdoslavova 230/7, 956 18 Bošany
IBAN SK22 0200 0000 0046 9104 5651

Hlavným cieľom združenia je zabezpečenie pomoci a aktivizácie, starým a zdravotne postihnutým ľuďom.

Aktivizácia, ako aj spoločenská integrácia, nedovolia seniorom cítiť sa osamelo a sú výbornou prevenciou fyzických i psychických problémov. Úlohou združenia je organizovanie všestranných aktivít, vytváranie podmienok pre rozvoj záujmov a zveľaďovanie zariadenia, tak aby všetci prijímatelia sociálnej služby, prežili zmysluplnú a plnohodnotnú jeseň života.


Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia,

touto cestou Vás chceme požiadať o venovanie Vašich 2% z dane, pre starých a zdravotne postihnutých občanov v Zariadení pre seniorov sv. Kataríny Labouré v Bošanoch, ktorí aj napriek veku a zdravotnému postihnutiu chcú viesť plnohodnotný, zmysluplný, aktívny život.
V tomto roku po prvýkrát žiadame o 2% z dane prostredníctvom občianskeho združenia sv. Katarína Labouré. Získané finančné prostriedky využijeme na pomoc a podporu života prijímateľov sociálnej služby – organizovanie záujmových, spoločenských, kultúrnych podujatí, zakúpenie zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok, na terapie, zvýšenie komfortu a samostatnosti obyvateľov tohto zariadenia a pod.