O zariadení pre seniorov sv. Kataríny Labouré Bošany

Zariadenie pre seniorov je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.  Zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu:  

a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo
b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie poskytuje a zabezpečuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • osobné vybavenie

Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov:

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách. Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.  Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Po vydaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, písomne, alebo online  „Žiadosť o umiestnenie klienta do Zariadenia pre seniorov Sv. Kataríny Labouré“. Tlačivá si  môžete vyzdvihnúť priamo v zariadení pre seniorov. Tiež si ich môžete stiahnuť priamo z internetovej stránky www.zpsbosany.sk.

Hlavným cieľom zariadenia je :

 • zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku,
 • poskytnúť klientom odbornú a profesionálnu starostlivosť,
 • vysoko individuálny prístup ku klientom zariadenia,
 • rozvoj a samostatnosť  klienta,
 • integrácia klienta do spoločenského života,
 • podpora  schopností klientov vytvorením denného štruktúrovaného programu .

Zariadenie pre seniorov sa nachádza v okrese Partizánske, v obci Bošany na  adrese Hviezdoslavova 230.  Budova stojí v tichej časti Bošian, v rámci oploteného areálu. Súčasťou areálu je veľká  trávnatá plocha so záhradkou, parkom s množstvom ovocných stromov a ozdobných kríkov, altánkom a lavičkami. Tieto ponúkajú  príjemné posedenie v kruhu rodiny a priateľov hlavne počas horúcich letných dní.

Kapacita zariadenia je 35 klientov, ktorí budú ubytovaní v 27 izbách a to v 19 jednolôžkových  a v 8 dvojlôžkových.  Vstup a priestory z dôvodu obmedzenej schopnosti pohybu klientov v zariadení sú bezbariérové. Od suterénu do 3. nadzemného podlažia sú priestory prístupné cez výťah. 

Základné vybavenie  izby je stále lôžko/ podľa potreby aj polohovateľná posteľ/, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa,  umývadlo s tečúcou teplou, studenou vodou a každá izba disponuje televízorom. V rámci možností umožňujeme klientom zariadiť si svoje izby podľa vlastného priania a vkusu.  Ide najmä o osobné veci klienta ako je rádio, obrázky, časť nábytku – s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť klienta, alebo jeho spolubývajúceho. Bezpečnosť klientov nie je  podcenená, pretože každý klient disponuje bezpečnostnými signalizačnými hodinkami na privolanie personálu – opatrovateľky.

Spoločné stravovanie sa uskutočňuje v spoločnej jedálni, pranie a žehlenie osobnej bielizne sa uskutočňuje v samostatnej práčovni vybavenej požadovanými pomôckami. V zariadení je spoločenská miestnosť, ktorá sa využíva na voľnočasové aktivity a vykonávanie bohoslužby. 

Partneri