Ako sa stať klientom

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov Sv. Kataríny Labouré Bošany je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

1. KROKPOSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

  • Žiadateľ si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Žiadosť sa  podáva na príslušnom samosprávnom orgáne mesto/obec, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.
  • Samosprávny orgán mesto/obec posúdi zdravotný stav občana a vydá žiadateľovi:
    • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
    • posudok  o odkázanosti na sociálnu službu.

Príloha č. 1 a 2 :  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službulekársky nálezvypisuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – obvodný lekár. V prílohe  je žiadosť a lekársky nález pre občanov s trvalým bydliskom v obci Bošany. V prípade, že občan nemá trvalé bydlisko v obci Bošany, príslušnú žiadosť s lekársky nález vydá samosprávny orgán mesto/obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

2. KROKPRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. Kataríny Labouré

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Sv. Kataríny Labouré Bošany, je nutné, aby si občan podať si písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Príloha č. 3.Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Pred podaním žiadosti Vám poskytneme sociálne poradenstvo na tel. čísle 0911 191 525 alebo 0911 171 525.

K  žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, treba priložiť nasledovné prílohy:

a/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané príslušným samosprávnym orgánom,

b/ potvrdenie o príjme žiadateľa a ním spoločne posudzovanej osoby za predchádzajúci kalendárny rok / napr. výmer o dôchodku…/,

c/ vyhlásenie o majetku s overeným podpisom u notára lebo matrike 

Príloha č. 4.  Vyhlásenie o majetku

V prípade, že v Zariadení pre seniorov Sv. Kataríny Labouré  nie je voľné miesto pre umiestnenie,  bude žiadosť zaradená  do evidencie žiadateľov – poradovníka.  Po uvoľnení miesta, bude žiadateľ včas upovedomený o možnosti nástupu. 

Žiadateľ sociálnej služby môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aj bez rozhodnutia samosprávneho orgánu mesta/obce. V tomto prípade  podaniu o umiestnenie do zariadenia  pre seniorov nepredchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu samosprávnym orgánom. Žiadateľ môže byť prijatý, ak je v zariadení voľné miesto, zaviaže sa uhrádzať poskytované sociálne služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

3. KROKNÁSTUP OBČANA DO ZARIADENIA a UZATVORENIE ZMLUVY

Po rozhodnutí, že občan môže nastúpiť do zariadenia pre seniorov sa uzatvára  zmluva o poskytovaní sociálne služby. Občan je povinný pred nástupom do zariadenia zabezpečiť si požadované  doklady a lekárske vyšetrenia  priniesť si nevyhnutné ošatenie, hygienické potreby a obľúbené veci.

Príloha č. 5.   Zoznam požadovaných dokladov a lekárskych vyšetrení

Príloha č. 6.   Zoznam nevyhnutného ošatenia, hygienických potrieb a obľúbených vecí

Postup pri prijímaní klientov do zariadenia vám môžeme upresniť aj telefonicky alebo mailom.