Dataprojektor

Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré zapojením sa do Grantového programu „Opora 2022“ získalo sumu  500 € na zakúpenie dataprojektora,  od Nadácie  SPP.

V programe OPORA sa Nadácia SPP už dlhodobo snaží podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a k aktivizácii ich potenciálu

V mene zamestnancov zariadenia, ako  aj  konkrétnej klientky  vyjadrujeme Nadácii SPP srdečné  ĎAKUJEME.

Iveta Duchoňová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov